OVER STICHTING STUDIECENTRUM EERSTE WERELDOORLOG

Visie 

De visie van de stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog is het door vrijwilligers bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden om -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen en ondersteunen van onderwijs.

Missie

  • Het vergroten van de kennis in Nederland m.b.t. de politieke acties en militaire operaties en maatschappelijke omgevingsfactoren (economie, modernisering, filosofie, etc.) die een bepalende rol speelden in de aanloop en de gevolgen van WO I, evenals van de activiteiten gedurende die oorlog.
  • Gezien de neutrale positie van Nederland in het conflict en de geweldige impact dat de Tweede Wereldoorlog (WO II) in Nederland had en deels nog heeft, zal de het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog trachten de Eerste Wereldoorlog te plaatsen in het perspectief van het interbellum en WO II, en het geheel te plaatsen in het totaalperspectief van de 20e eeuw.

Beloningsbeleid

Als een vrijwilligersorganisatie worden alle werkzaamheden van zowel bestuursleden, leden van de raad van advies en eventuele activiteiten van donateurs om niet geleverd. De enige betaling is die voor onkosten, die tegen overlegging van bewijsstukken, worden gemaakt binnen het kader van een of meerdere projecten waaraan het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog werkt.

Korte en lange termijn doelstellingen

  • Het bijeenbrengen van onderzoekers en geïnteresseerden teneinde gezamenlijk een platvorm te verlenen voor het doen van verder onderzoek van bronnen, daarover van gedachten te wisselen en te publiceren.
  • Het instellen van commissies die zich met bepaalde aspecten van onderzoek en/of promotie van het studiecentrum zullen bezighouden; te denken valt aan bv. onderwijs, studiereizen, musea, aspecten van militair of diplomatiek historisch onderzoek en conferenties.
  • Het ‘Nederland-breed’ onder de aandacht brengen van de visie en missie van de stichting, en het werven van donateurs waardoor er afdoende financiële middelen beschikbaar komen voor het houden van lezingen, conferenties en het toekennen van prijzen voor uitzonderlijke publicaties (bv. eindscripties van studenten).
  • Het inrichten en onderhouden van een professionele website, die algemeen toegankelijk is en behalve inhoudelijke berichten over WO I tevens informatie over de werkwijze van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog bevat.
  • Het constant op de hoogte houden van alle onderzoekers en geïnteresseerden (donateurs) over de diverse ontwikkelingen binnen het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog , nieuwe publicaties en relevante activiteiten in binnen- en buitenland over WO I; e.e.a. via de website en een vier keer per jaar verschijnende nieuwsbrief.
  • Het jaarlijks publiceren van de Kronieken De Grote Oorlog, Nederlandse provincie- en stadsbundels en herdenkingsbundels over de jaren 1914-1919. De indexen van alle SEW-publicaties worden gepubliceerd op de website.
  • Het jaarlijks houden van studiedagen die toegankelijk zijn voor donateurs en niet-donateurs.
  • Het jaarlijks rapporteren van de activiteiten aan een raad van advies bestaande uit historici verbonden aan Nederlandse universiteiten en het NIOD en het bespreken van de rapportage in een vergadering.

Financiële verantwoording

Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld door de penningmeester. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie en gepubliceerd op de website.

SSEWjaarrekening2021

SSEWjaarrekening2022

SSEWJaarrekening2023

SSEW-verklaringkascie-2023

bestuur
Mr. Eugène Rosier, voorzitter
Drs. Tom Sas, secretaris
Jos van Raan, penningmeester
Edwin Ruis MA, bestuurslid
Inge Vollaard MA, bestuurslid
Drs. Ed Jansen, bestuurslid

ere-bestuursleden
J.H.J. Andriessen †  (voorzitter 2001-2011)
Dr. P. Pierik (lid 2001-2015)
H.H.M. van der Linden (vicevoorzitter 2009-2018)

raad van advies
Prof. dr. H.A.M. Klemann,
Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J. Pekelder,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Prof. dr. B. Schoenmaker,
NIMH & Universiteit Leiden
Dr. J.J. Zurné,
Radboud Universiteit

Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
Secretariaat
Anthonius van Alphenstraat 19
5212 AG ‘s-Hertogenbosch
KvK: 37104551
Bank: NL60 RABO 0336 4682 10
ANBI status: uw donatie is fiscaal aftrekbaar

De SSEW hanteert de Governance Code Cultuur en onderschrijft – voor zover van toepassing – de
Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

word donateur

Heb je ook interesse in de Eerste Wereldoorlog en onderschrijf je de doelstelling, visie en missie van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog? Aarzel niet en meld je hier aan als donateur. Naast het donateurschap zijn er nog andere manieren om mee te doen met het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Kijk op de pagina meedoen!

Het beeldmerk 
is een foto van een ‘Meldereiter’ een Duitse cavalerist, die voornamelijk werd ingezet voor verkennings- en beveiligingstaken.